Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

Všeobecné obchodní podmínky platné do 15.12.2014

I. Obecná ustanovení

Fyzická osoba:
Lenka Hlavatá se sídlem L. Malé 821, 530 12 Pardubice, IČO: 76475221
Živnostenský rejstřík: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic
(dále jen Provozovatel) je provozovatelem internetového pracovního portálu zprostředkovávajícího nabídku a poptávku po pracovních příležitostech.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem a jsou dostupné v elektronické formě na adrese www.jobsik.cz.

Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Služeb Provozovatele (právnické i fyzické osoby) a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice, jako například Obchodní zákoník, Občanský zákoník a mezinárodních smluv resp. dohod a zvyklostí.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být Provozovatelem kdykoli měněny a jsou pro daného Objednatele platné vždy v aktuálním znění dostupném v rámci Portálu. V případě, že Provozovatel zamýšlí změnit tyto Obchodní podmínky, je povinen před každou změnou o této skutečnosti nejméně 3 dny předem informovat Objednatele a to tak, že upozornění na změnu spolu s takovým novým zněním Obchodních podmínek zveřejní na www.jobsik.cz v sekci Obchodní podmínky. Objednatel má právo do 14 dnů ode dne zveřejnění takového oznámení na Serveru písemně odstoupit od realizované objednávky, s tím, že mu v takovém případě náleží přiměřená náhrada za Objednatelem již uhrazené a Provozovatelem nerealizované služby.

 

II. Nabídka služeb pro uchazeče o zaměstnání

Nabídka služeb:

 1. jednoduchá a přehledná obsluha portálu
 2. nabídka volných pracovních míst ze všech regionů České republiky (EU i mimo EU)
 3. prohlížení a vyhledávání pracovních nabídek dle vybraných kritérií
 4. vytvoření vlastního profesního životopisu, který je možné kdykoliv editovat, umístit do databáze aktivních CV, smazat nebo je možné si jej pouze připravit a ponechat v neaktivním stavu pro pozdější použití. K vytvoření životopisu je nutná registrace uchazeče.
 5. k inzerátu je možné přiložit vlastní životopis ve formátu doc nebo pdf a fotografii
 6. založení vyhledávacího agenta pro zasílání aktuálních nabídek na e-mailovou adresu. k založení agenta je nutná registrace uchazeče
 7. on-line odpovědi na pracovní nabídky
 8. důležité informace, tipy a rad pro uplatnění na trhu práce

Všechny služby pro uchazeče o zaměstnání jsou zcela zdarma.

Při registraci na portálu www.jobsik.cz uchazeč stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami uvedenými níže:

V souladu se zákonem č.110/2019 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováváním veškerých mých osobních a citlivých údajů na těchto WWW stránkách za účelem mé prezentace potenciálním zaměstnavatelům jako příjemcům a za účelem zprostředkování zaměstnání.
Uchazeč je oprávněn bezplatně umístit na portál do k tomu určeného formuláře údaje, které hodlá prezentovat jako svou nabídku pracovní síly.
Tzn. osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly), dále např. údaje o trvalém bydlišti, získaném vzdělání, současném stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostech a dovednostech, zdravotním stavu, představách a požadavcích hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položkách.

Při zadávání výše uvedených údajů je uchazeč povinen zadat svůj e-mail a heslo, pod kterým bude poskytovatelem registrován. Pouze na základě těchto údajů bude uchazeč moci následně měnit obsah poskytnutých údajů a zrušit svou registraci na portálu www.jobsik.cz.

Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že k údajům (inzerátům/životopisům) jím poskytnutým budou mít přístup všichni registrovaní uživatelé internetu.

Uchazeč odpovídá za obsah, správnost a pravdivost poskytnutých údajů. V případě uvedení nepravdivých údajů nebo neprovedení včasné aktualizace již zadaných údajů (do 90 dní) nese uchazeč veškeré právní následky včetně odpovědnosti za škodu vzniklou poskytovateli nebo subjektům inzerujícím na portálu www.jobsik.cz.

Uživatel je seznámen s tím, že nemá na své zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání právní nárok a že je poskytovatel oprávněn údaje o uživateli kdykoli bez náhrady, a to i bez udání důvodů odstranit.

Uchazeč se zavazuje, že obsah vložené inzerce není v rozporu s účelem tohoto portálu, se zákonem či obecně platnými právními i etickými normami. Dále bere na vědomí, že je poskytovatelem zakázáno zadávat údaje s nabídkou práce jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru a výslovně prohlašuje, že údaje jím uvedené takový charakter nemají. V případě, že provozovatel zjistí porušení těchto podmínek či posoudí danou inzerci jako porušující tato pravidla, je oprávněn údaje vložené uchazečem ihned zrušit a rovněž zrušit i registraci uchazeče. Provozovatel serveru www.jobsik.cz neručí za to, jakým způsobem budou zaměstnavatelé a agentury se získanými údaji nakládat.

Uchazeč bere na vědomí, že okruh potenciálních zaměstnavatelů, které nalezne na tomto portálu, se může měnit.

Tento souhlas se uděluje správci portálu, a to na dobu 5-ti let ode dne poslední aktualizace informací.

 

III. Nabídka služeb pro zaměstnavatele a personální agentury

Nabídka služeb:

 1. bezplatná registrace firmy
 2. jednoduchá a přehledná obsluha portálu
 3. možnost nahrání firemního loga při registraci
 4. inzerce volných pracovních míst ve všech regionech ČR (EU i mimo EU)
 5. bezkonkurenční ceny pro zaměstnavatele a personální agentury / férový kreditový systém
 6. zadání inzerce do jednotlivých regionů v ČR nebo celé ČR za jednu cenu
 7. každý nový zákazník získá k zakoupení min. 1 inzerátu 5 kreditů (inzerátů) zdarma a další bonusy zdarma (viz ceník)
 8. pro firmy s větší potřebou zaměstnanců nabízíme balíčky inzerátů  za zvýhodněné ceny
 9. možnost zvýraznění inzerátu - tzv. TOP pozice
 10. přístup do databáze uchazečů na základě zakoupení a aktivace min. 1 pracovního inzerátu
 11. založení vyhledávacího agenta pro zasílání vhodných uchazečů na e-mailovou adresu
 12. odpovědi na nabídky práce on-line či vlastní cestou (dle zadaných kontaktních údajů - telefon/e-mail)
 13. možnost nastavení automatického zobrazení pozic přes xml soubor
 14. kvalitní prezentace inzerce a inzerujících firem

TOP zaměstnavatelé - zařazení loga a jména společnosti do prestižní sekce, umístěné na hlavní stránce rubriky. Proklikem se dostávají zájemci o zaměstnání přímo na výpis vámi nabízených volných míst.

SPONZOROVANÉ odkazy – zařazení loga společnosti do prestižní sekce, umístěné na hlavní stránce rubriky. Proklikem se dostávají zájemci přímo na webové stránky Vaší společnosti.

KATALOG perosnálních agentur - zařazení personální agentury do katalogu personálních agentur. K objednání služby je nutná registrace agentury, vyplnění firemních údajů a vložení loga.

Každý nový registrovaný klient bude prověřen v přístupných informačních zdrojích (Obchodní rejstřík atd). Pokud Provozovatel při prověřování Klienta zjistí, že jde o neoprávněnou registraci (např. v případě neexistující resp. smyšlené fyzické či právnické osoby vydávající se za Klienta nebo v případě registrace pod jménem jiné fyzické či právnické osoby, je Provozovatel oprávněn tuto registraci zrušit.
Rozsah využívaných Služeb je závislý na typu objednané Služby, které se Objednatel rozhodne využívat.
Objednatel má výlučné právo přístupu k objednaným Službám. Tento přístup je chráněn e-mailem a heslem. Objednatel je povinen chránit tyto přihlašovací údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci Služeb dle vlastního uvážení.

 

IV. Ceník

Zadání pracovní inzerce s nabídkou zaměstnání je placenou službou. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli za objednané služby cenu uvedenou v objednávce a/nebo Ceníku. Aktuální ceník naleznete ZDE.

Po potvrzení objednávky bude klientovi vygenerována zálohová faktura. Po úhradě faktury dojde k aktivaci objednané služby, o které bude klient informován e-mailem. Inzerát se zobrazí v databázi pracovních nabídek nejpozději následující pracovní den, po úhradě příslušné zálohové faktury. Dnem splnění peněžního závazku se rozumí den připsání příslušné fakturované částky ve prospěch bankovního účtu Provozovatele. Provozovatel vystaví k zálohové faktuře daňový doklad ve lhůtě v souladu s příslušnými právními předpisy. Fakturu naleznete v sekci "Faktury a platby" ke stažení a též Vám bude zaslána e-mailem.

Stálí (řádně platící klienti) budou mít možnost úhrady faktury až po zveřejnění inzerce. Nárok Provozovatele na úhradu odměny vzniká dnem zveřejnění inzerátu. Faktury - daňové doklady mají splatnost 14 dní, není-li na faktuře dle předchozí dohody uvedeno jinak. V případě opoždění platby po uplynutí období splatnosti bude odebrána možnost hrazení vystavených faktur až po zveřejnění inzerce a bude po Objednateli požadována úhrada inzerce a za služby před zveřejněním inzerátu.
V případě prodlení s úhradou platby po uplynutí období splatnosti ztrácí Objednatel nárok na případné dohodnuté slevy. V případě prodlení je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli penále 0,1% z dlužné částky za 1 den.
Objednatel, jemuž je úhrada v souladu se smlouvou strhávána na základě kreditního systému,  zadáním inzerce stvrzuje, že přijímá kreditní systém Provozovatele jako jediný závazný pro účtování cen poskytovaných služeb.

 

V. Objednávka

Služby Provozovatele se objednávají na základě provedení objednávky v sekci Ceník/Objednávky. Objednávka může být zrealizována i prostřednictvím obchodního zástupce Provozovatele. Objednávka je platná až po její akceptaci Provozovatelem. Provozovatel je před akceptací objednávky oprávněn si telefonicky či e-mailem potvrdit u Objednatele údaje uvedené na objednávce a v případě pochybností má právo od Objednatele požadovat doplňující údaje a další kontaktní údaje (zejména telefonický kontakt na statutárního či jiného oprávněného zástupce Objednatele).
Objednatel zadáním objednávky Provozovateli vyslovuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů v případě, že si to vyžaduje charakter Služby, kterou si Objednatel u Provozovatele objednal.
Objednávka musí obsahovat (viz registrace):

 1. obchodní jméno Objednatele, u právnických osob i právní formu
 2. poštovní adresu sídla Objednatele (ulice, číslo, poštovní směrovací číslo, město či obec)
 3. fakturační adresu Objednatele
 4. IČO Objednatele
 5. DIČ nebo IČ DPH Objednatele
 6. jméno a příjmení kontaktní osoby Objednatele
 7. kontaktní údaje Objednatele (telefon, fax, e-mail)
 8. druh objednané Služby
 9. v odůvodněných případech může Provozovatel vyžadovat, aby Objednávka byla ze strany Objednatele podepsaná (příp. i potvrzená firemním razítkem)

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Nabídku práce tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a standardními postupy pro vyplnění formulářů.
Objednatel se zavazuje, že obsah vložené inzerce není v rozporu s účelem tohoto Portálu, se zákony, i obecně platnými právními a etickými normami. Zároveň je zakázáno zadávat inzerci s nabídkou práce jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru, nabídek, které by sloužily k obcházení zákona nebo nabídek, které by byly v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy a/nebo etickými pravidly Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru. Za výše uvedené se považuje zejména inzerce nabízející práci z domova, podomní prodej a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně a cíleně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce. Popis pozice musí obsahovat  název pozice, nikoliv slova jako "Lukrativní nabídka, Zkuste svou šanci, Neuvěříte, Vydělávejte až...atd" V případě, že Provozovatel zjistí porušení výše zmíněných podmínek či posoudí danou inzerci jako porušující tato pravidla, je oprávněn takovou inzerci nezveřejnit nebo vloženou nabídku Objednatele ihned zrušit či pozastavit. Nárok Provozovatele na fakturaci služby však takovým úkonem nezaniká.
Administrátor si též vyhrazuje právo nezveřejňovat inzerci, která je Objednatelem nesprávně nebo úmyslně zařazena do sekce brigád (zdarma).
Po opakovaném zneužití má administrátor právo zamezit klientovi přístup k tomuto portálu. Nárok Provozovatele na fakturaci služby však takovým úkonem nezaniká.

Za brigádu nepovažujeme inzeráty obsahující práci na hlavní pracovní poměr, činnosti typu MLM - letadlo, práce na doma, pyramidové hry atd – kompletace, kopírování CD/DVD, výdělky shlédnutím internetové reklamy pomocí webových stránek, posíláním sms atd, činností bez bližšího popisu a obsahu práce či s informací „více se dozvíte na e-mailu“, poskytování obchodních kontaktů za provizi, brigády sloužící jako zdroj pro nábor uchazečů do firemních databází, sexuální / erotické služby, nabídky vlastních schopností a služeb (hledám zaměstnání, odblokuji Váš telefon, doučím matematiku), přepisování textů, nadepisování obálek, brigády požadující vstupní poplatek, prezentaci společnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo na vymazání inzerátu zařazeného do nesprávné kategorie, a to bez zániku nároku Provozovatele na fakturaci této služby. Provozovatel však musí mít pro takový postup podezření, že Objednatel jednal úmyslně.
Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Provozovatel je za tímto účelem řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Pokud při užívání Portálu poskytne Objednatel osobní údaje, nebude Provozovatel nad rámec jeho povinností daných Zákonem tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Objednatele. Provozovatel je oprávněn se obrátit s ověřením o správnosti poskytnutých osobních údajů na Objednatele.

 

VI. Reklamace

1. Objednatel má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Objednatel je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody / slevu z ceny, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně Provozovatele, tzn. snížení odměny Poskytovatele o poměrnou část připadající na dny v měsíci, po které byla inzerce aktivní.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil, nebo mohl zjistit.


3. Reklamaci je Objednatel oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele či e-mailem na adresu: jobsik@jobsik.cz), přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí.

4. Chybou na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služeb, uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 8 hodin za období předchozích 24 hodin. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd)  nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel nezodpovídá.

5. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídky náhradních Služeb.

Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je Objednatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele a to do 7 dní ode dne, kdy mu faktura byla doručena.

 

VII. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů svým Klientům. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce na webových stránkách.
Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce, za jejich jazykovou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů.
Provozovatel negarantuje zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru. Provozovatel negarantuje klientům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.
Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.
Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
Činností Provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

 

VIII. Ostatní ujednání

Za obsah a gramatickou správnost inzerce nese v plném rozsahu odpovědnost Objednatel. Provozovatel si však před zveřejněním vyhrazuje právo na stylistické úpravy.
Provozovatel je oprávněn odmítnout podklady jemu zaslané pro účely poskytnutí služeb portálu, pokud tyto podklady nejsou z hlediska obsahové stránky jakýmkoliv způsobem v souladu s Obchodními podmínkami portálu, právními předpisy a/nebo dobrými mravy.
Jestliže nabídka práce Objednatele obsahuje jakékoliv grafické znázornění, logo, fotografii nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takového díla odpovídá výlučně Objednatel v plném rozsahu. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.
Objednatel je oprávněn údaje o Zájemci o práci získané zpřístupněním databází životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů použít výlučně k vyhledání vhodných Zájemců o práci k obsazení volného pracovního místa. Objednatel je povinen chránit údaje získané zpřístupněním databází životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto úseku vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit.
Objednatel též bere na vědomí, že databáze životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů vytvořená Provozovatelem je předmětem autorského práva Provozovatele a je chráněna podle zákona č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon).
Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb Objednateli, pokud Objednatel závažným způsobem porušuje Smlouvu a/nebo VOP, zejména pokud:

1. Objednatel využívá údaje o zájemcích o práci získané zpřístupněním databází Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů v rozporu s těmito VOP

2. Objednatel prostřednictvím své registrace umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, která je v databázi Provozovatele vedena v tzv. deaktivovaném stavu z důvodu neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli, z důvodu využívání údajů o Zájemcích o práci získaných zpřístupněním databází životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů v rozporu s těmito VOP

3. Provozovatel dodatečně zjistí, že registrace Objednatele nebyla z jakéhokoli důvodu oprávněná

4. Objednatel jedná v rozporu se Smlouvou a/nebo s těmito VOP a/nebo s dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů Webových stránek, může být podle odůvodněného názoru Provozovatele poškozeno jeho dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.

 

Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě a též se zavazuje udržovat Portál v provozu tak, aby nebylo narušeno plnění služeb placené inzerce. Tato povinnost se však nevztahuje na období nutné údržby a úprav Portálu, která však nesmí překročit 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Pokud se tak stane, má Objednatel právo na optimální kompenzaci (plnění kompenzace se řeší dohodou smluvních stran). Pokud by výpadek Portálu byl delší než 7 pracovních dní v celku, má Objednatel právo písemně odstoupit od smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci vzájemného smluvního vztahu jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny.

 

IX. Společná ustanovení

Jakékoli spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným rokováním s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud v České republice.
Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být podle Smlouvy nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé Smluvní straně osobně nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této Smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že pokud adresát odmítne převzít zásilku nebo pokud se zásilka vrátí odesilateli jako nedoručená, platí, že zásilka byla doručena druhý den po dni jejího odeslání.
Jakékoliv užití obsahu portálu Jobsik.CZ, popř. jeho částí jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jakékoliv šíření obsahu Portálu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Portálu. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Portálu pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, jsou zakázány.

Ochrana osobních údajů: naše společnost je vedena ve veřejném registru zpracování osobních údajů na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S osobními údaji klientů a uchazečů pracovního portálu Jobsik.CZ bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně osobních dat").
 
Zaměstnavatelé/personální agentury a uchazeči o zaměstnání svou registrací na portálu vyjadřují souhlas se zasíláním obchodních sdělení (informačních e-mailů, novinek, akcí atd) pomocí elektronických prostředků (e-mail) ze strany provozovatele portálu.
Zasílání obchodních sdělení budete moci kdykoliv ukončit a to zasláním informace na e-mail jobsik@jobsik.cz.
 
Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost 01. 01. 2010

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu Jobsik.cz vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace